Процедури

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ НУТРАМЕД ООД
Запитване към Нутрамед
  • Всеки производител/търговец може да се свърже с Органа за сертификация по телефон, е-mail или чрез сайта на Организацията.
  • Заинтересованата страна прeдставя на Органа за сертификация информация относно обекта (дейността), която желае да бъде сертифицира.

Изисквания. контрол и сетрификация на дейност биологично растениевъдство

Изисквания. контрол и сетрификация на дейност биологично животновъдство

Изисквания, контрол и сертификация на дейност биологично пчеларство

Изисквания, контрол и сертификация на дейност преработка на биологични продукти

Изисквания, контрол и сертификация на дейност реализация на биологични продукти

Правила за ползване на знаци за съответствие

Жалби и възражения

Изготвяне на оферта
Подаване на заявление и преглед
  • Всеки кандидат заявява своето доброволно решение за сертитифициране на неговата дейност и продукт чрез подаване на заявление и съответни придружаващи документи. Заявленията са достъпни на интернет страницата на “Нутрамед” ЕООД и могат да се получават и от Органа за сертификация.
  • Документите могат да бъдат подадени лично или изпратени в офиса на сертификационния орган.
Подписване на договор
  • Контролът и сертификацията на всеки оператор се извършват по силата на договор, подписан между него и Органа за сертификация.
  • Всяко кандидатстващо лице предварително се запознава с условията на договора за контрол и сертификация.
Контрол
  • След подписване на договора, всеки оператор трябва да прилага нормативните изисквания и схемите за сертификация.
  • Органът за сертификация извършва физически инспекции и лабораторен контрол.
Сертификация
  • След извършване на контрола и оценката на съответствието на метода за производство/търговия с нормативните изисквания, Органът за сертификация издава Сертификат на оператора.

 

НАЧАЛО