Процедури

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ НУТРАМЕД ООД
Запитване към Нутрамед
 • Всеки производител/търговец може да се свърже с Органа за сертификация по телефон, е-mail или чрез сайта на Организацията.
 • Заинтересованата страна прeдставя на Органа за сертификация информация относно обекта (дейността), която желае да бъде сертифицира.
 • Изисквания. контрол и сетрификация на дейност биологично растениевъдство

  Изисквания. контрол и сетрификация на дейност биологично животновъдство

  Изисквания, контрол и сертификация на дейност биологично пчеларство

  Изисквания, контрол и сертификация на дейност преработка на биологични продукти

  Изисквания, контрол и сертификация на дейност реализация на биологични продукти

  Правила за ползване на знаци за съответствие

  Жалби и възражения

  Изготвяне на оферта
 • Органът за сертификация изготвя оферта съгласно ценовата таблица, обявена на сайта на “Нутрамед” ЕООД и я предоставя на лицето подало запитването.
 • Органът за сертификация запознава кандидата с условията и реда за кандидатстване и сертификация.
 • Подаване на заявление и преглед
 • Всеки кандидат заявява своето доброволно решение за сертитифициране на неговата дейност и продукт чрез подаване на заявление и съответни придружаващи документи. Заявленията са достъпни на интернет страницата на “Нутрамед” ЕООД и могат да се получават и от Органа за сертификация.
 • Документите могат да бъдат подадени лично или изпратени в офиса на сертификационния орган.
 • Подписване на договор
 • Контролът и сертификацията на всеки оператор се извършват по силата на договор, подписан между него и Органа за сертификация.
 • Всяко кандидатстващо лице предварително се запознава с условията на договора за контрол и сертификация.
 • Контрол
 • След подписване на договора, всеки оператор трябва да прилага нормативните изисквания и схемите за сертификация.
 • Органът за сертификация извършва физически инспекции и лабораторен контрол.
 • Сертификация
 • След извършване на контрола и оценката на съответствието на метода за производство/търговия с нормативните изисквания, Органът за сертификация издава Сертификат на оператора.

 • НАЧАЛО